Lapoly - čistírny

 

 

Čistírna odpadních vod

je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění např. rodinných domů, restauračních zařízení, škol, sociálních zařízení průmyslových a zemědělských provozoven.

 

K dočišťování odpadní vody jako tzv. II. stupeň za domovní čistírnu odpadních vod je možné použít biologický dočišťovací filtr.

 

Lapáky tuků /Odlučovače tuků

je zařízení určené pro jídelny, restaurace, hotely a slouží k odstranění neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu, které odtékají z provozoven v odpadních vodách.

Tato voda nesmí být znečištěna minerálními oleji

 (do lapáku tuku nesmí ústit splašková voda)

Lapáky tuků /Odlučovače tuků se zařazují jako čisticí zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo samostatně před zaústěním odpadních vod do kanalizace.

 
         
  Lapoly - čistírny - výroba  

Odlučovače lehkých kapalin(lapoly)

odlučují z odpadních vod a znečištěných podzemních vod lehké kapaliny, zejména ropné látky.

Výrazy pro výrobky: odlučovač lehkých kapalin - odlučovač ropných látek - lapol

 

Lapoly lze použít k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, parkovišť, odstavných ploch, mycích ramp, stavebních dvorů, mechanizačních středisek.

 
         

Poslední aktuality

Firemní časopis č. 2/2016 přináší na str. 12 informace o tom, jak naše společnost zajišťuje servis čistíren odpadních vod.
10.07.2017
V říjnu 2016 předložila vláda sněmovně návrh novely vodního zákona. Návrh obsahoval řadu zásadních změn, které byly předmětem široké diskuse a nakonec byly z návrhu vypuštěny.
10.07.2017