Novela vodního zákona

Ve středu 5. dubna 2017 prošla poslaneckou sněmovnou v prvním čtení novela vodního zákona. Zemědělský výbor projednal v dubnu návrh zákona, přerušil jeho projednávání a stanovil termín pro podávání pozměňovacích návrhů do 24. května 2017. Pozměňovací návrhy Zemědělského výboru byly předloženy poslancům 1. června 2017. Výbor pro životní prostředí, který je pro tento zákon výborem garančním, doporučil novelu dne 26. května 2017 ke schválení. Plénum poslanecké sněmovny by zákon mělo projednávat na 59. schůzi, která byla zahájena 27. června 2017.

Připravovaná novela zákona vzbudila již před řadou měsíců velký zájem a diskusi, protože původně obsahovala návrh na poměrně významné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody a další výrazné změny, zmiňované pasáže však byly nakonec z návrhu zákona vypuštěny.

Současný návrh zákona tak obsahuje pouze několik dílčích změn – například převod poplatkové agendy spojené s poplatky za vypouštění odpadních vod z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, změnu ustanovení týkající se geologických prací spojených se zásahem do pozemku ještě před samotnou realizací geologických prací, zakotvení způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem v případech, kdy realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody, upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona a některé další.

Podrobnější informace k průběhu projednávání zákona je možno najít na webových stránkách Poslanecké sněmovny ČR.