Odlučovač ropných látek

Odlučovač ropných látek - odlučovač lehkých kapalin vyrobený firmou Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim je určen k zachycení a odloučení lehkých kapalin, zejména ropných látek z odpadních vod a znečištěných podzemních vod.

Odlučovač ropných látek - odlučovač lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, stavebních dvorů apod.

Najdou uplatnění všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo kde by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.

Odlučovač lehkých kapalinVícestupňové odlučování odlučovače ropných látek - lapolu

  • gravitace - zachycení usaditelných částic z vody
  • koalescence - shlukování a odlučování jemně rozptýlených částic lehkých kapalin
  • sorpce - zachycuje další rozpuštěné i nerozpuštěné lehké kapaliny

 

Kontaminovaná voda na vstupu je vedena do sedimentační části lapolu (gravitace), proud je usměrňován. Zde hrubší mechanické nečistoty sedimentují.

Ze sedimentační části voda podtéká pod přepážkou do koalescenčního filtru. Jemně rozptýlené částice se shlukují a odlučují.

Voda je dál vedena do sorpční části. Zde jsou sorbentem s vysokou pohltivostí pohlceny lehké kapaliny.

Odlučovač ropných látek